Výskumný
ústav
vzduchotechniky

Výskumný ústav vzduchotechniky ponúka spojenie medzi aktuálnymi potrebami spoločnosti a najnovšími poznatkami vedy a techniky, výskumu, vývoja a inovácií nových výrobkov a systémov.

Poskytované služby

Inovácie, vývoj a výskum

(pre prax a pre rozvojové projekty)

Viac

Energetické kontroly

(klimatizačných a vykurovacích systémov podľa z. 314/2012 Z.z.)

Viac

Znalectvo

(súdnoznalecká, expertná a posudková činnosť podľa z. 382/2004 Z. z. o znalcoch)

Viac

Skúšky merania, zistenia

(podľa EN 12599 Vetranie budov. Skúšobné a meracie postupy pri odovzdávaní vetracích a klimatizačných systémov)

Viac

Ochrana ovzdušia, hygienické opatrenia a kontroly

(pre prax a rozvojové projekty v priemysle a procesnej vzduchotechnike)

Viac

Blower door test a termokamera

(meranie tesnosti obvodového plášťa budov a tepelných mostov)

Viac

Vývoj kvalitatívnych parametrov procesnej vzduchotechniky

(čistých priestorov, riadených prostredí a výroby podľa EN ISO 14644-1 až 15)

Viac

Vývoj technológií procesnej vzduchotechniky

(so zvýšenými nárokmi na systémovú bezpečnosť)

Viac

Aplikácia európskych smerníc a technických noriem

(v inováciách, vývoji a výskume)

Viac